• QUỐC KHÁNH HOA KỲ - THÔNG BÁO LỊCH GIAO DỊCH
  Nguồn gốc:GGtrade.vn  Ngày tháng:2019-07-02 17:00:46

  Xin chào các Trader, vào Thứ Tư / Thứ Năm ngày 3 đến 4 tháng 7 sẽ có một số thay đổi về tính khả dụng của một số tài sản do Quốc Khánh Hoa Kỳ (ngày 4 tháng 7)

   

  Sàn giao dịch Hoa Kỳ (Cổ phiếu, Hàng hóa và Chỉ số) - đóng cửa sớm vào ngày 3, đóng cửa vào ngày 4 và sẽ không thể giao dịch.

   

  Tất cả tiền tệ, tiền điện tử và các tài sản khác - có sẵn trên tất cả các nền tảng như bình thường.

   ---------------------------------------------------------

  Hi Trader, on Wednesday/Thursday July 3rd-4th there will be some changes in the availability of some assets due to the US Independence Day (4th of July)

   

  US Exchanges (Stocks, Commodities and Indices) - early close on 3rd, closed on 4th and won't be available for trading.

   

  All Currencies, Crypto and other assets - available on all platforms as usual.


  Sàn GGTrade xin thông báo đến tất cả Trader.